จันทร์ 26 มกราคม 255829°C
ล็อคอิน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัส:
ติดต่อสอบถาม

ออนไลน์: 830
วันนี้: 5281
ผู้เข้าชม: 11,889,354

ข่าวและกิจกรรม รวมภาพข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม ศูนย์อุบลราชธานี ครั้งที่ 4(1)/2558 17/1/2558 อ่านต่อ ...
การประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา โครงการ รมป.1 14/1/2558 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการ รมป.2 ครั้งที่ 1(6)/2558 7/1/2558 อ่านต่อ ...
การประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 1(7)/2558 7/1/2558 อ่านต่อ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5/1/2558 อ่านต่อ ...
การประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา โครงการ รมป.2 ครั้งที่ 5/2557 25/12/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ รมป.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2557 25/12/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี และนครนายก ครั้งที่ 3/2557 25/12/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการรมป.2 ครั้งที่ 5/2557 23/12/2557 อ่านต่อ ...
ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี จัดงานนิทรรศการนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 20/12/2557 อ่านต่อ ...
เอกสารในโครงการ

+
ระบบทะเบียนนักศึกษา ต้องการ Print ดส. 100.01 ได้ด้วยตนเอง หรือ โทร 02-2445555 คลิกที่นี่
+
แผนผังองค์กรและแนะนำผู้บริหารในโครงการฯ คลิกที่นี่
+
การรับรองหลักสูตร 5 ปี โครงการ รมป.
+
ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รมป.1)
+
ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รมป.2)
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆของนักศึกษา
- ประกาศวันเปิดเรียนและวันสุดท้ายของภาคการศึกษา
- ข้อมูลหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2557(หลักสูตร5ปี)
- หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- ประกาศกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา โครงการ รมป. เทอม1/57
- ประกาศกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา โครงการ รมป. เทอม2/57
+
ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รมป.2) คลิกที่นี่
+
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (รมป.1)
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รุ่นที่ 6/2 งวดที่ 4
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2557 รุ่น 6/2 งวดที่10
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2556 รุ่น 6/2 งวดที่9
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/2 งวดที่ 3
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2556 รุ่น 6/2 งวดที่7
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/1 งวดที่ 4
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2556 รุ่น 6/1 งวดที่10
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2555 รุ่น 6/2 งวดที่6
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2555 รุ่น 6/1 งวดที่9
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6/2
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6/1
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 5
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/2
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/1
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 5
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 4
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 3
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 2
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 1
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 2/2556 รุ่น 6/2 งวดที่8
+
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู,การปฏิบัติการสอน สอบถามได้ที่ 02-2445467
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- เอกสารในการขออนุมัติไปปฏิบัติการสอน
- แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาก่อน7ธ.ค.53
- เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลัง7ธ.ค.53
- เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
- เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- คำแนะนำการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่ผ่านการเทียบโอนความรู้ฯ
- คำแนะนำการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการเทียบโอนความรู้ฯ
- ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนความรู้ที่ผ่านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
- คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีชื่อประกาศผลการเทียบโอนความรู้ที่ผ่านตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา (กรณีไม่ผ่าน)
- คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยื่นแบบคำขอเทียบโอนความรู้ฯ แต่ยังไม่มีรายชื่อประกาศจากคุรุสภา
+
กรณีนศ.ต้องการเทียบโอนมาตรฐานเพื่อขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนกับคุรุสภา
+
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา รมป.
- ระดับปริญญาตรี
- ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 15000 บาท
- ระดับปริญญาโท
- ค่าธรรมเนียม ป.ตรี หรือ ป.โท งวด 2 ต้องใช้แบบฟอร์ม มสด.100.01 ซึ่งจะแจกให้กับ น.ศ โดยตรง หรือ print ผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา เลื่อนลูกศรไปด้านบน
- ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 25000 บาท
- ใบแจ้งชำระค่าเอกสารประกอบการเรียน 600 บาท
- ใบแจ้งชำระค่าสมัคร/การเปลี่ยนทุน 300 บาท
+
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานศูนย์การศึกษา
x