พฤหัสบดี 30 ตุลาคม 255728°C
ล็อคอิน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัส:
ติดต่อสอบถาม

ออนไลน์: 367
วันนี้: 3101
ผู้เข้าชม: 11,194,295

ข่าวและกิจกรรม รวมภาพข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ รมป. ศูนย์อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 25/10/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2557 15/10/2557 อ่านต่อ ...
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเดินสายพบผู้บริหาร10สถาบันการศึกษาเครือข่ายในโครงการรมป.ระยะที่ 2 1/10/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ รมป.2 ศูนย์การศึกษากำแพงเพชร 27/9/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ รมป. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี และนครนายก ครั้งที่ 1/2557 26/9/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2557 25/9/2557 อ่านต่อ ...
ศูนย์การศึกษากำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ จัดปฐมนิเทศและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2557 13/9/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2557 16/9/2557 อ่านต่อ ...
ศูนย์การศึกษานครราชสีมา จัดปฐมนิเทศและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2557 13/9/2557 อ่านต่อ ...
ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2557 13/9/2557 อ่านต่อ ...
เอกสารในโครงการ

+
ระบบทะเบียนนักศึกษา ต้องการ Print ดส. 100.01 ได้ด้วยตนเอง หรือ โทร 02-2445555 คลิกที่นี่
+
แผนผังองค์กรและแนะนำผู้บริหารในโครงการฯ คลิกที่นี่
+
การรับรองหลักสูตร 5 ปี โครงการ รมป.
+
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รุ่นที่ 6/2 งวดที่ 4
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2557 รุ่น 6/2 งวดที่10
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2556 รุ่น 6/2 งวดที่9
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/2 งวดที่ 3
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2556 รุ่น 6/2 งวดที่7
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/1 งวดที่ 4
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2556 รุ่น 6/1 งวดที่10
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2555 รุ่น 6/2 งวดที่6
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2555 รุ่น 6/1 งวดที่9
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6/2
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6/1
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 5
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/2
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/1
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 5
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 4
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 3
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 2
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 1
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 2/2556 รุ่น 6/2 งวดที่8
+
กรณีนศ.ต้องการเทียบโอนมาตรฐานเพื่อขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนกับคุรุสภา
+
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา รมป.
- ระดับปริญญาตรี
- ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 15000 บาท
- ระดับปริญญาโท
- ค่าธรรมเนียม ป.ตรี หรือ ป.โท งวด 2 ต้องใช้แบบฟอร์ม มสด.100.01 ซึ่งจะแจกให้กับ น.ศ โดยตรง หรือ print ผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา เลื่อนลูกศรไปด้านบน
- ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 25000 บาท
- ใบแจ้งชำระค่าเอกสารประกอบการเรียน 600 บาท
- ใบแจ้งชำระค่าสมัคร/การเปลี่ยนทุน 300 บาท
+
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานศูนย์การศึกษา
+
แบบฟอร์มอื่นๆ
- คำร้องผ่อนผัน
- แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
- แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- คำร้องขอคืนเงินค่าสมัครเข้าศึกษา
- คำร้องขอย้ายศูนย์
- คำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
- คำร้องขอลาออก
- แบบฟอร์มการรายงานตัว
- แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
- แบบคำร้องทั่วไป
- แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
- คำร้องขอแก้ไขประวัติ
- ผลการประเมินแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์
- การตรวจแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์
- คำร้องขอชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ใบตรวจรับพัสดุ กค.12
x