อังคาร 23 ธันวาคม 255725°C
ล็อคอิน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัส:
ติดต่อสอบถาม

ออนไลน์: 123
วันนี้: 978
ผู้เข้าชม: 11,604,135

ข่าวและกิจกรรม รวมภาพข่าวกิจกรรม
การประชุมเลขานุการศูนย์การศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 2 15/12/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการรมป.2 ครั้งที่4/2557 11/12/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการรมป.2 ครั้งที่ 1/2557 9/12/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2557 3/12/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2557 โครงการ รมป.2 1/12/2557 อ่านต่อ ...
โครงการหลักการประเมินตามสภาพจริง : การประเมินจากแฟ้มงาน และการประเมินภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2557 กรุงเทพมหานคร 25/11/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โครงการ รมป.2 20/11/2557 อ่านต่อ ...
การประชุมผู้ประสานงาน โครงการ รมป.2 20/11/2557 อ่านต่อ ...
โครงการหลักการประเมินตามสภาพจริง : การประเมินจากแฟ้มงาน และการประเมินภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง 20/11/2557 อ่านต่อ ...
โครงการหลักการประเมินตามสภาพจริง : การประเมินจากแฟ้มงาน และการประเมินภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง 18/11/2557 อ่านต่อ ...
เอกสารในโครงการ

+
ระบบทะเบียนนักศึกษา ต้องการ Print ดส. 100.01 ได้ด้วยตนเอง หรือ โทร 02-2445555 คลิกที่นี่
+
แผนผังองค์กรและแนะนำผู้บริหารในโครงการฯ คลิกที่นี่
+
การรับรองหลักสูตร 5 ปี โครงการ รมป.
+
ประกาศรายชื่อนักศึกษา รมป.2 คลิกที่นี่
+
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ รมป.2 คลิกที่นี่
+
ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รุ่นที่ 6/2 งวดที่ 4
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2557 รุ่น 6/2 งวดที่10
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2556 รุ่น 6/2 งวดที่9
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/2 งวดที่ 3
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2556 รุ่น 6/2 งวดที่7
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/1 งวดที่ 4
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 1/2556 รุ่น 6/1 งวดที่10
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2555 รุ่น 6/2 งวดที่6
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 3/2555 รุ่น 6/1 งวดที่9
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6/2
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6/1
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 6
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ รุ่น 5
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/2
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6/1
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 6
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 5
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 4
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 3
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 2
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี รุ่นที่ 1
- ประกาศชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ 2/2556 รุ่น 6/2 งวดที่8
+
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู,การปฏิบัติการสอน โทรสอบถามได้ที่ 02-244-5467
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- เอกสารในการขออนุมัติไปปฏิบัติการสอน
- แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาก่อน7ธ.ค.53
- เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลัง7ธ.ค.53
- เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
- เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- คำแนะนำการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่ผ่านการเทียบโอนความรู้ฯ
- คำแนะนำการยื่นขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการเทียบโอนความรู้ฯ
+
กรณีนศ.ต้องการเทียบโอนมาตรฐานเพื่อขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนกับคุรุสภา
+
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา รมป.
- ระดับปริญญาตรี
- ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 15000 บาท
- ระดับปริญญาโท
- ค่าธรรมเนียม ป.ตรี หรือ ป.โท งวด 2 ต้องใช้แบบฟอร์ม มสด.100.01 ซึ่งจะแจกให้กับ น.ศ โดยตรง หรือ print ผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา เลื่อนลูกศรไปด้านบน
- ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 25000 บาท
- ใบแจ้งชำระค่าเอกสารประกอบการเรียน 600 บาท
- ใบแจ้งชำระค่าสมัคร/การเปลี่ยนทุน 300 บาท
+
เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานศูนย์การศึกษา
x