หน้าหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสอบถาม
ผู้ใช้ :
รหัส :
เข้าระบบ
สถิติสถิติผู้เข้าชม
ผู้ใช้ระบบ   ว่าง
ออนไลน์   338
วันนี้   27
ผู้เข้าชม   10,590,733
เก็บสถิติ   1 ก.ค. 2550
  วันพฤหัสบดี 28 สิงหาคม 255730°C  
 
โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
- ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา
 
   
ความเป็นมาของโครงการความร่วมทางวิชาการ โครงสร้างองค์กร
 
  คำถามที่พบบ่อยๆ
   
เป็นแหล่งรวบรวมคำถามที่พบบ่อยๆ มาแสดงเพื่อความสะดวกในการใช้งานเวบไซต์ dusitcenter.org
  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวบไซต์เพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2244-5982-83
   

กรณีนักศึกษาติด I? say

ในกรณีนักศึกษาติด I นั้น เป็นไปได้หลายประการ เช่น การไม่เข้าร่วมสัมมนา การส่งงานไม่ครบ หรือไม่ได้รับการนิเทศ ดังนั้น ขอให้นักศึกษาติดต่อผู้ประสานงานศูนย์ เพื่อประสานงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป
วันที่ : 8/9/2550  
 

กรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบบริหารการศึกษาได้? say

ในกรณีรหัสล็อก กรุณาติดต่อ 02-244-5555
ในกรณีลืมPassword ติดต่อผู้ประสานงานประจำศูนย์ของนักศึกษา
วันที่ : 8/9/2550  
 

การขอผ่อนผันการชำระเงิน? say

นักศึกษาต้องทำการส่งใบคำร้องขอผ่อนผัน เพื่อดำเนินการเลื่อนวันชำระเงิน โดยสามารถดาวโลดจากแบบฟอร์มได้ที่ www.dusitcenter.org และ ยื่นความประสงค์ได้ที่ผู้ประสานงานศูนย์นั้นๆ
วันที่ : 8/9/2550  
 

การชำระค่าลงทะเบียน? say

นักศึกษาสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ ณ ธนาคารกรุงไทย โดยใช้แบบฟอร์มจากมหาวิทยาลัย (ดส. 100.1) โดยนักศึกษาสามารถโหลดได้ด้วยการเข้าระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย (http://webregis.dusit.ac.th/login.jsp) โดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านของตนเอง แบบ ดส. 100.1 ที่ผ่านการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยโดยมีลายเซ็นต์ ตราประทับ ถือเป็นใบเสร็จที่ถูกต้อง หากไม่สามารถดำเนินการได้ ติดต่อ คุณรวีวรรณ เบอร์โทร 02-244-5053
วันที่ : 8/9/2550  
 

การปรับวุฒิการศึกษาเพื่อจัดกลุ่มนั้น? say


- ปริญญาตรี
นักศึกษารุ่นที่ 1 วุฒิการศึกษาที่โอนได้ต้องจบก่อน สิงหาคม 2549
นักศึกษารุ่นที่ 2 วุฒิการศึกษาที่โอนได้ต้องจบก่อน มกราคม 2550
นักศึกษารุ่นที่ 3 วุฒิการศึกษาที่โอนได้ต้องจบก่อน กรกฏาคม 2550
- ปริญญาโท
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันที่ : 8/9/2550  
 

การสมัครเป็นนักศึกษาในโครงการ? say

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นในเบื้องต้น ณ ตอนนี้การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนจึงจำเป็นต้องเป็นการสมัครผ่าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะดำเนินการเรียนการสอน ตามรายชื่อที่ได้รับจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
วันที่ : 8/9/2550  
 

การเทียบโอน? say

ระดับปริญญาตรี ไม่สามารถเทียบโอนได้เนื่องจากเป็นการเรียนแบบกลุ่มชุดวิชา นักศึกษาต้องเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันที่ : 8/9/2550  
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และ การจัดกลุ่มการศึกษา ระดับปริญญาตรี? say

นักศึกษาตามโครงการฯ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแยกสถานภาพตามวุฒิการศึกษา ซึ่งค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลุ่ม 1 ผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ระยะเวลาการศึกษา 10 ภาคเรียน)
ค่าธรรมเนียมในการศึกษาสำหรับผู้เรียนแต่ละคนตลอดหลักสูตร 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด
งวดที่ 1 ชำระ 40,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเข้าศึกษา
งวดที่ 2 ชำระ 35,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 4
งวดที่ 3 ชำระ 30,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 7
งวดที่ 4 ชำระ 15,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 10

กลุ่ม 2 ผู้จบการศึกษา ปวท. , ปวส. , ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และ ปกศ.สูง สาขาอื่นๆ(ระยะเวลาการศึกษา 7 ภาคเรียน )
ค่าธรรมเนียมในการศึกษาสำหรับผู้เรียนแต่ละคนตลอดหลักสูตร 90,000 บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน) แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด
งวดที่ 1 ชำระ 40,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเข้าศึกษา
งวดที่ 2 ชำระ 30,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 4
งวดที่ 3 ชำระ 20,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 7

กลุ่ม 3 ผู้จบการศึกษา อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย ระยะเวลาการเรียน 4 ภาคเรียนและ ปริญญาตรี สาขาการศึกษาอื่นๆ ระยะเวลาเรียน 5 ภาคเรียน
ค่าธรรมเนียมในการศึกษาสำหรับผู้เรียนแต่ละคนตลอดหลักสูตร 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด
งวดที่ 1 ชำระ 40,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเข้าศึกษา
งวดที่ 2 ชำระ 35,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 4
วันที่ : 8/9/2550  
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และ การจัดกลุ่มการศึกษา ระดับปริญญาโท? say

นักศึกษาตามโครงการฯ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแยกสถานภาพตามวุฒิการศึกษา ซึ่งค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลุ่ม 1 ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ระยะเวลา 6 ภาคเรียน) ค่าธรรมเนียมในการศึกษาตลอดหลักสูตร 120,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ชำระ 60,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเข้าศึกษา
งวดที่ 2 ชำระ 60,000 บาท เมื่อลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 4
กลุ่ม 2 ผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา (ระยะเวลา การเรียนขึ้นอยู่กับการเทียบโอน) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000 บาท จ่ายงวดเดียว เมื่อลงทะเบียนการศึกษา

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ทำภาคนิพนธ์ หากผู้เรียนต้องการทำวิทยานิพนธ์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 20,000 บาท โดยทุนส่วนตัว
วันที่ : 8/9/2550  
 

ระยะเวลาการเรียนการสอน? say

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ "ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และ การจัดกลุ่มการศึกษา"
วันที่ : 8/9/2550  
 
Copyright © 2007-present All rights reserved , powered by PDIT Display Pagerank